top of page

Klachten procedure

Inleiding

Dagelijks doen wij ons uiterste best om uw kinderen naar volledige tevredenheid op te vangen. Mocht er onverhoopt toch iets voorvallen waar u geen goed gevoel bij heeft, dan horen wij dit graag van u! Wij staan open voor vragen en suggesties van u als ouder en zullen ten alle tijd proberen deze zo goed mogelijk te behandelen of toe te passen.

Kinderopvang is mensenwerk en waar mensen werken kan iets misgaan. Dit kan leiden tot ontevredenheid. Kinderopvang Blije-Voetjes biedt aan ouder(s)/verzorger(s) diverse mogelijkheden, om hun ontevredenheid te uiten in de vorm van losse opmerkingen tot en met een officieel ingediende schriftelijke klacht.

Onder een klacht verstaan we iedere mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen of ontevredenheid van een klant over het (pedagogisch) handelen of de dienstverlening door een medewerk(st)er of directie van Kinderopvang Blije-Voetjes.

Kinderopvang Blije-Voetjes is aangesloten bij de geschillencommissie.

De geschillencommissie is een landelijk werkende organisatie met een centraal informatie- en meldpunt. U kunt op de website terecht voor meer informatie www.degeschillencommissie.nl

Ook zijn deze tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op 070-310 53 10.

Alle ouder(s)/verzorger(s) van Kinderopvang Blije-Voetjes kunnen direct hun ongenoegens bij deze commissie laten behandelen.

De interne klachtenprocedure

Bij voorkeur maken ouders een klacht eerst intern bespreekbaar, alvorens zij gebruik maken van de externe klachtenregeling. Vaak biedt een open gesprek al een oplossing.

Wij willen u erop wijzen dat u ten alle tijden rechtstreeks met uw klacht naar de geschillencommissie kunt gaan.

Het bespreekbaar maken van, en indienen van een klacht.

Afhankelijk van de aard van het probleem en de plaats waar het probleem zich voordoet, kan een ontevredenheid besproken worden:

  • Met de direct betrokken medewerk(st)er als het gaat over een situatie op de kinderopvang.
  • Met de directie als de klacht gaat over bejegening, facturering, wachtlijstbeheer of plaatsingen.
  • Met de directie van de direct betrokken medewerk(st)er op de kinderopvang bij onvrede over de afhandeling van de klacht door de betrokken medewerk(st)er.

Behandeling klacht

1)Anoniem uw klacht doen is in principe niet mogelijk. Zijn er echter omstandigheden waardoor u niet met uw klacht naar buiten durft te treden, kunt u contact opnemen met de directie of oudercommissie. Zij gaan dit gesprek vertrouwelijk behandelen en archiveren in het persoonlijk archief.

2) Uw klacht schriftelijk indienen: het bestemde formulier kunt u hier uitprinten of van de kinderopvang een exemplaar meenemen.

3) De klacht wordt door de directie geregistreerd in uw dossier en er wordt een klachtendossier aangelegd.

4) Binnen vier weken nadat de klacht is ingediend wordt door de directie een besluit genomen over de gegrondheid van de klacht en eventueel te treffen maatregelen. De ouder en de direct betrokken medewerk(st)er worden daarover geïnformeerd door de directie.

5) Als een ouder niet tevreden is over de wijze waarop zijn/haar klacht binnen de organisatie is behandeld, kan de klacht alsnog voorgelegd worden aan de externe geschillencommissie.

De externe Klachtenprocedure

Ouders hebben ten alle tijden de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de externe geschillencommissie. Kinderopvang Blije-Voetjes geeft er echter de voorkeur aan, dat ouders hun klacht eerst bij de Kinderopvang kenbaar maken via de interne klachtenprocedure, alvorens zij stappen richting de geschillencommissie ondernemen. Voor geschillen rondom adviesrecht kan de oudercommissie ook bij de geschillencommissie terecht. 

bottom of page