top of page

De oudercommissie

Wat is een oudercommissie?

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders/verzorgers van de kinderdagopvang. Zij vertegenwoordigen alle ouders/verzorgers van de kinderen die op de betreffende locatie worden opgevangen.

Waarom een oudercommissie?

Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren.

Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders/verzorgers.

Dankzij het medezeggenschap-recht (adviesrecht) van de oudercommissie dat is vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang.

Wat doet een oudercommissie?

Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd. Daarnaast onderhoudt de oudercommissie contact met de ouders/verzorgers, de organisatie en de GGD.

Veel oudercommissies organiseren themabijeenkomsten, ouderavonden en/of activiteiten voor de Dag van de Pedagogisch Medewerker. De taken van de oudercommissie worden officieel vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.

Wie zit er in de oudercommissie?

Elke ouder/verzorger die een kind op de kinderopvang heeft kan plaats nemen. Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de opvang. Per organisatie zijn regels opgesteld rondom het ‘aanname beleid’ en hoeveel leden er in de oudercommissie kunnen zitten. Dat legt de organisatie vast in hun oudercommissie reglement. We adviseren een oneven aantal leden; dan is er bij stemming altijd sprake van een meerderheid.

Wie zit er niet in de oudercommissie?

In de oudercommissie zitten vanwege de onafhankelijkheid alleen ouders/verzorgers, geen (pedagogisch) medewerkers, houders, locatiemanagers of andere medewerkers. Medewerkers die een kind hebben dat op dezelfde locatie wordt opgevangen, mogen niet plaatsnemen in de oudercommissie. Mocht de partner van een medewerker of een medewerker van een andere opvang lid willen worden, dan is het aan de oudercommissie, in samenspraak met de ondernemer, om af te wegen of er in dat geval belangenverstrengeling zal optreden. Het aantal ouders dat deel uit maakt van de oudercommissie is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

bottom of page